Кои нормативни актове да носим на писмения изпит по ГПН

Както вече отбелязахме в статията Как протичат държавните изпити по право?

Писменият държавен изпит е анонимен и се състои в решаване на казус.

Времето за решаване на казуса е 4 астрономически часа.

Казусите за писмения държавен изпит се изготвят от изпитната комисия.

Комисията разработва по три казуса за съответния държавен изпит. По всеки казус комисията разработва и отговор на поставените въпроси, който се използва при оценката на знанията на студентите.

По време на провеждане на писмения държавен изпит студентите имат право да ползват нормативни актове на хартиен носител (нямат право да използват учебници, помагала или сборници със съдебна практика).

Тук следва да поставим въпроса Кои закони да носим на писменият държавен изпит по ГПН?

Нека да анализираме материята включена в конспекта за държавният изпит:

Конспекта е разделен на три части…

Първа част от конспекта обхваща: гражданското, вещното, облигационното и от търговското дружествено право.

Втората част от конспекта обхваща: отделните облигационни, търговски, семейни и наследствени отношения.

Третата част от конспекта е посветена на гражданския процес и търговската несъстоятелност.

В крайна сметка държавният изпит включва:

Гражданско право

• Закон за собствеността (ЗС)

• Законът за държавната собственост  (ЗДС)

• Законът за общинската собственост (ЗОС)

• Закон за управление на етажната собственост (ЗУЕС)

• Закона за жилищностроителните кооперации (ЗЖСК)

• Закон за задълженията и договорите (ЗЗД)

• Закон за лицата и семейството (ЗЛС)

• Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ)

• Семеен кодекс (СК)

• Закон за наследството (ЗН)

• Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП)

Търговско право

• Търговски закон (ТЗ)

• Закон за особените залози (ЗОЗ)

• Кодекс за застраховането (КЗ)

• Закон за кооперациите (ЗКооп)

Трудово право

• Кодекса на труда (КТ)

Граждански процес

• Граждански процесуален кодекс (ГПК)

• Закон за международния търговски арбитраж (ЗМТА)

 

Не забравяйте и Закона за нотариусите и нотариалната дейност той урежда статута на нотариусите, със сигурност ще ви бъде необходим ако за действителността на сделките се изисква нотариална форма, или нотариална заверка за това да ли нотариуса е имал правомощията на такъв или не.

 

Сигурно се питате как да вземете толкова много закони?

Ние имаме точното решение за вас…

Представяме Ви

ГРАЖДАНСКОПРАВНИ НАУКИ

СБОРНИЦИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ В ТРИ ТОМА

ТОМ I СЪДЪРЖА:

ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

ЗАКОН ЗА ЖИЛИЩНОСТРОИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ

ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

СЕМЕЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА ЛИЦАТА И СЕМЕЙСТВОТО

ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО

ГРАЖДАНСКИ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС

ЗАКОН ЗА МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЪРГОВСКИ АРБИТРАЖ

ТОМ II СЪДЪРЖА:

ТЪРГОВСКИ ЗАКОН

ЗАКОН ЗА КООПЕРАЦИИТЕ

ЗАКОН ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ

ЗАКОН ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ЗАКОН ЗА НОТАРИУСИТЕ И НОТАРИАЛНАТА ДЕЙНОСТ

ТОМ III СЪДЪРЖА*:

ЗАКОН ЗА ГРАЖДАНСКАТА РЕГИСТРАЦИЯ

КОДЕКС НА ТРУДА

КОДЕКС НА ЗАСТРАХОВАНЕТО

ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯТ РЕГИСТЪР

 

Забележка*: Много е вероятно том III изобщо да не ви е необходим, свържете се с нас, преди да го закупите.