Как протичат държавните изпити по право?

(гражданскоправни, наказателноправни и публичноправни науки)

Обучението на студентите по специалността „Право“ завършва с полагане на държавни изпити по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки.

Редът и начинът на провеждането им е уреден в Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, приета с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 26 АПРИЛ 2017 г.

КОГА СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ?

Държавните изпити се провеждат в две изпитни сесии в периода септември – декември и февруари – май. Датите за провеждане на държавните изпити се определят от ректора на висшето училище по предложение на факултета, в който се осъществява обучение по специалността „Право“. Датата за всеки изпит се оповестява публично не по-късно от 30 дни преди провеждане на изпита.

КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ?

Държавният изпит се полага в съответното висше училище пред държавна изпитна комисия.

ДЪРЖАВНА ИЗПИТНА КОМИСИЯ

Тя включва двама хабилитирани преподаватели съответно по публичноправни, гражданскоправни и наказателноправни науки и един представител на практиката – съдия от Върховния касационен съд или от Върховния административен съд, прокурор от Върховната касационна прокуратура или от Върховната административна прокуратура, или адвокат с юридически стаж не по-малко от 15 години.

Председател на комисията е хабилитираният преподавател от съответното висше училище, заемащ по-високата академична длъжност.

ВСЕКИ ЕДИН ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ Е ПИСМЕН И УСТЕН

ПИСМЕН ИЗПИТ

Писменият държавен изпит е анонимен и се състои в решаване на казус.

Времето за решаване на казуса е 4 астрономически часа.

Казусите за писмения държавен изпит се изготвят от изпитната комисия.

Комисията разработва по три казуса за съответния държавен изпит. По всеки казус комисията разработва и отговор на поставените въпроси, който се използва при оценката на знанията на студентите.

По време на провеждане на писмения държавен изпит студентите имат право да ползват нормативни актове на хартиен носител (нямат право да използват учебници, помагала или сборници със съдебна практика).

ПОЛЕЗНО: >>> ВИЖ КОИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ СА ВИ НЕОБХОДИМИ <<<

Писмените отговори на казуса се проверяват от държавната изпитна комисия, назначена в съответното висше училище, която обявява резултатите с протокол и на интернет страницата на факултета до 7 дни след приключването на изпита. Оценката от писмения държавен изпит е „издържал“ или „неиздържал“.

Отговорът на казуса, поставен на писмения държавен изпит във всяко висше училище, се публикува на интернет страницата на висшето училище в деня след провеждането на изпита.

Всеки студент има право на достъп до своята писмена работа.

УСТЕН ИЗПИТ

Устният държавен изпит се провежда след обявяването на резултатите от писмения изпит по график, утвърден от изпитна комисия в рамките на изпитната сесия (най-често се провежда на следващият ден).

До устен изпит се допускат студентите, получили оценка „издържал“ на писмения изпит.

На устния изпит студентите се оценяват по шестобалната система, като поставената на устния изпит оценка е окончателна.

Всеки от устните държавни изпити по публичноправни, по гражданскоправни и по наказателноправни науки се полага по единен държавен конспект, утвърден от министъра на правосъдието.

ПОЛЕЗНО: >>> ВИЖ КОНСПЕКТИТЕ ТУК <<<

На устният изпит дипломантът тегли 3 билета от трите части на конспекта (2 теми за изпита по Наказателноправни науки). На дипломантите се оставя време да помислят над темата преди да изложат устно темата (съвет: не разписвайте темата като за писмен изпит, съставете си  подробен план на темата, следвайте последователността заложена в конспекта и си напишете ключови думи, които да ви подсещат. На държавният изпит напрежението винаги е голямо, независимо колко добре сте се подготвили).

По време на устния изпит по правило не могат да се ползват нормативни актове.


УСПЕХ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ
НА КОИТО ИМ ПРЕДСТОИ ДА СЕ ЯВЯВАТ НА ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ПО ПРАВО